6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanun Yönetmeliği


Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi : 21.03.1991 No: 91/1179
Dayanak Kanun Tarihi : 10.07.1953 No: 6136
Yayımlandığı R.G : Tarih : 01.06.1991-Sayı: 20888
AMAÇ KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR
RUHSATLARLA İLGİLİ ESASLAR RUHSATLAR BULUNDURMA RUHSATI VERİLMESİ
TAŞIMA RUHSATI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLECEK TAŞIMA RUHSATLARINA İLİŞKİN ESASLAR
CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLMESİ TAŞIMA RUHSATI VERİLECEK KAU GÖREVLİLERİ
TAŞIMA RUHSATI VERİLEBİLECEK DİĞER MESLEK MENSUPLARI
TAŞIMA RUHSATI VERİLEBİLECEK EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ,
SİLAH RUHSATI İÇİN İSTENECEK BELGELER VE RUHSAT VRİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ
EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR
SİLAH SATIN ALMA İZNİ VERİLMESİ
MERMİ SAĞLANMASI
SİLAHLARIN KAYIT VE TESCİLİ
SİLAH RUHSATI İÇİN İSTENECEK BELGELER
SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER
TAŞIMA ve BULUNDURMA HAKKININ KAYBI, VEFAT,
GÜMRÜGE TERKEDİLEN SİLAHLAR ve GEÇERSİZ SAYILACAK BELGELER TAŞIMA ve BULUNDURMA HAKKININ KAYBI
VEFAT HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
GÜMRÜGE TERK EDİLEN SİLAHLAR
GEÇERSİZ SAYILACAK BELGE ve KAYITLAR
RUHSATLI SİLAHLARIN DEVRİ İLE SİLAH ve MERMİ SATIN ALINMASI RUHSATLI SİLAHLARIN DEVRİ
SİLAH SATIN ALMA KAYIT ve TESCİL
DEVREDİLEN SİLAHLARIN KAYIT ve TESCİLİ
SATIN ALINABİLECEK SİLAH ve MERMİ MİKTARI
MERMİ SAĞLANMASI SİLAH VE MERMİLERİN İTHALİ VE SATIŞI
TESPİT İŞLEMİ
İTHAL YETKİSİ
İTHAL İZNİ
KAYIT
SATIŞ BEDELİNİN TESPİTİ
SATIŞ
İTHAL SİLAH TALEP ŞEKLi
SATIŞTAN SAĞLANAN GELİRİN DAĞITIMI
BİLDİRİM
GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İTHALAT
GEÇİCİ İTHAL
TEMSİLCİLERİN DEMİRBAŞ SİLAH İTHALİ ve KORUMA GÖREVLİLERİ
ELÇİLİK ve KONSOLOSLUKLARDA GÖREVLİ DİĞER KİŞİLER
SİLAH VE MERMİLERE AİT DİĞER HÜKÜMLER
ÖZEL FERDİ İTHAL
YURT DIŞINA KITA İLE GÖNDERİLEN SUBAY ve ASTSUBAY
AV VE SPOR SİLAHLARININ GEÇİCİ OLARAK YURDA SOKULMASI,
YİVLİ SPOR SİLAHLARINDA UYGULANACAK ESASLAR AVDA KULLANILAN SİLAHLAR ve AKSAMI İLE MERMİLERİ
SPOR SİLAHLARI ve AKSAMI İLE MERMİLERİ
ÜLKEMİZDE GÖREVLİ YABANCILARIN AV SİLAHI İTHALİ
SİLAHLARIN TAŞINMASI
GEÇİCİ OLARAK YURDA SOKULAN MERMİLERİN SARFEDİLMESİ
YİVLİ SPOR SİLAHLARINA UYGULANACAK ESASLAR
SPOR SİLAHLARININ DEVRİ
BIÇAK VE DİĞER ALETLER İLE BENZERLERİNDEN BİR SANAT VEYA
MESLEĞİN İCRASI İÇİN KULLANILMASI ZORUMLU BULUNANLARIN YAPIM, KULLANIM NAKLİ
YAPIM İÇİN BAŞVURU
YAPIM İZNİ İÇİN İSTENECEK BELGELER
YAPIM İZNİ
İMALATIN DENETİMİ
BIÇAK DİĞER ALET ve BENZERLERİNİN ALIM ve SATIMI
NAKİL ve TAŞIMA
ARMAĞAN, HATIRA VE ANTİKA SİLAHLAR
ARMAĞAN SİLAHLAR
HATIRA SİLAHLAR
HATIRA SİLAHLARA RUHSAT VERİLMESİ
İSTİSNA
ANTİKA SİLAHLAR
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TRAP-SKEET ATIŞ ALANI,
TABANCA VE TÜFEK ATIŞ POLİGONU VE TAMİR YERİ AÇMASI
ÖN İZİN
KURULUŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER
KURULUŞ İZİN BELGESİNİN VERİLMES
İŞLETME İZNİ
POLİGON GÜVENLİK TEDBİRLERİ
POLİGONLARDA SİLAH ve MERMİ TEMİNİ
SİLAH ve CEPHANENİN MUHAFAZA, KULLANILMASI ve BİLDİRİLMESİ
SİLAH ve CEPHANENİN KAYDI İLE DEVRİ
ATIŞ POLİGONLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
İŞLETME İZİN BELGESİNİN İPTALİ
SİLAHLARDA YAPILACAK TAMİR ve DEĞİŞİKLİKLER
SİLAH TAMİRHANESİ AÇMA İZNİ
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
RUHSAT İŞLEMLERİ, RUHSATLARIN ŞEKLİ AF KAPSAMINA GİREN SİLAHLAR
YÜRÜRLÜK
YÜRÜTME
AMAÇ KAPSAM VE TANIMLAR
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - (Değişik: R.G: 29.12.1999 S:23921) Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, Kanun kapsamındaki silahlarla ilgili ruhsatların düzenlenmesini, yenilenmesini, gerektiğinde geri alınmasını veya iptalini, bağış, satış veya veraseten intikal yolu ile el değiştirmesini, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescilini, bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinin yapımını, kullanım ve naklini, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğunu, silah ve mermi edinilmesini, silahların yurdumuza daimi ya da geçici olarak ithal edilmesini, trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasını ve bunların denetlenmesini, ateşli silahlar için tamir yeri açılmasını, yivli ve yivsiz av ve spor silahları ile aksamlarının ve bunlara ait mermilerinin yurda sokulması esaslarını, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsar.
Tanımlar
Madde 2 - Bu yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 15/07/1953 tarihli 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu,
b) Silah: (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,
c) Armağan Silah: (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları veya hükümetleri adına yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş başkanları tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahları ve bıçakları,
d) Hatıra Silah: Kanunun 11 nci Maddesi'nin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1'nci maddesine göre tesbit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,
e) Ateşli Silah: (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,
f) Tabanca: (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş yivli ateşli silahları,
g) Tam Otomatik Silah: Tetiğin her çekilişinde veya devamlı çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivsiz silahları,
h) Yivli av tüfeği: (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli- yivli silahları,
ı) Spor ve Nişan Tüfek ve Tabancaları: (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (U.l.T) Tüzüğünde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmaya elverişli ve münhasıran spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz tüfek ve tabancaları,
i) Diğer Saldırı ve Savunma Aletleri: (b), (c), (d). (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri,
j) Ruhsat: Bu yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgelerini,
k) Taşıma Ruhsatı: Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,
l) Bulundurma Ruhsatı: Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,
m) Antika Silahlar: Eskiden kalma değerli, belli, bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletleri,
n) Zati Demirbaş Tabanca: (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Emniyet Genel Müdürlüğü'nce temin edilen ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılıp da emekli olduklarında kendilerine zati silah olarak ruhsata bağlanacak tabancaları,
o) Kimlik Kartları ve Silah Taşıma İzni: Kuvvet Komutanlıkları'nca, Jandarma Genel Komutanlığı'nca ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,
ö) Demirbaş Silah: (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Bir kurum, kuruluş veya kişilere ait işyerleri için demirbaş olarak kaydı yapılan yarı otomatik tabanca sınıfı silahları,
p) Bakanlık: İçişleri Bakanlığı'nı,
r) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğü'nü,
s) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda istihdam edilen stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli,
ş) Personel: Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğ'ünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelini,
t) Genel Komutanlık: (Ek Bent: 9.03.1999-99/12448-1Md) Jandarma Genel Komutanlığını,
u) Uluslararası Kuruluş: (Ek Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) NATO. UNİCEF, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler v.b kuruluşları,
ifade eder.
RUHSATLARLA İLGİLİ ESASLAR
Ruhsatlar
Madde 3 - (Değişik: R.G: 29.12.1999 S:23921) Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup. yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir. Sürenin sona ermesinden bir ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut durumlarına göre taşıma veya bulundurma ruhsatı olarak yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, hiçbir şekilde aynı şahıs adına yeniden ruhsata bağlanamaz.
Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen diğer kamu görevlilerinin silah taşıma ruhsatları, verildiği tarihten itibaren, görevin devamı süresince geçerlidir. Bu kişilerin ruhsata esas görev durumları beş yılda bir araştırılır.
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamına giren emekli kamu görevlilerine verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kamu görevlilerine verilen silah bulundurma ruhsatları süre kaydına tabi tutulmaz. Ancak, bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır.
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamına giren kişilerin taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler ile ruhsatlar harca tabi değildir.
Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, yabancı menşeli mermilerin Kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilir.
Bu maddenin dört ve beşinci fıkralarında sayılanlardan, bildirim süresi olan beş yıl sonunda görev durumunu belgelemeyen kamu görevlileri ile silah taşıma ve bulundurma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının denetlenmesi amacıyla emekli kamu görevlileri hakkında, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre tebligat yapılarak son durumlarının belgelenmesi istenir.
Bulundurma Ruhsatı Verilmesi
Madde 4 - (Değişik: R.G: 29.12.1999 S:23921) Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, (EK-l)' deki Silah Ruhsat: İstek Formu ile ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler.
Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği (EK-2)' deki Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.
Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu. mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir.
Taşıma Ruhsatı
Madde 5 - Taşıma ruhsatı nereden verilmiş olursa olsun Kanunun ek 1 nci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir.
Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının her biri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.
Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür.
Kamu Görevlilerine Verilecek Taşıma Ruhsatlarına İlişkin Esaslar
Madde 6 - (Değişik: 13.01.1992 - 92/2635 K.) Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin edindikleri zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.
(Değişik Fıkra: R.G: 29.12.1999 S:23921) "Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup, kanuni sınırlar içinde her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisine sahip bulunanların, mevzuata uygun olarak edindikleri zati silahları kimlik belgesine işlenir. Kimlik belgesinde silah kaydına ait kısım yok ise, zati silahları için harçsız silah taşıma ruhsatı düzenlenir. Üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri silah taşıma ruhsatı yerine geçer."
Can Güvenliği Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi
Madde 7 - (Değişik: R.G: 29.12.1999 S:23921) İl valileri,
a) Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddeleri kapsamına girmeyen, ancak, yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları veya sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklı olmak koşuluyla yabancı uyruklu şahıslara,
b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,
c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, "3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun" ile mülga 3216 sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara, talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.
Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kişilerden birden fazla silahı bulunanlara talepleri de dikkate alınarak sadece bir silahı için taşıma ruhsatı verilebilir. Ancak, daha önce birden fazla taşıma ruhsatlı silaha sahip olan kişilerin bu silahlarına ait taşıma ruhsatlar süresi sonunda bulundurma ruhsatına çevrilir.
Taşıma Ruhsatı Verilecek Kamu Görevlileri
Madde 8 - (Değişik Fıkra: R.G: 29.12.1999 S:23921) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) (2) ve (3) numaralı bentleri hükümlerine göre valilerce silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek kamu görevlileri;
a) (Değişik Bent: 26.06.1997- 97/9510 K.)
1. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevde bulunmuş olanlara,
2. Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,
3. Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
4. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.
b) (Değişik Bent: 30.01.1992 - 92/2635 K.) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisini haiz olanlardan;
1. Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),
2. Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan,
1. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),
2. Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatlarını kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3. PTT Genel Müdürlüğü'nün radyolink, telsiz, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekominikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı ünvanları ile çalışanlara (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
4. TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (Meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
5. Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza işlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
6. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (Grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
7. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personel (Meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
8. (Değişik Alt Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K.) 14/6/1930 tarihli ve 1721 Sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,
9. (Ek Alt Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K.) Adalet Bakanlığı'na bağlı taşradaki adliye binaları ve caza evlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (Görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
10. (Ek Alt Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K.) İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (Ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),
11. (Ek Alt Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K.) Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve Bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (Görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
12. (Ek Alt Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K ; Mülga: 30.6.1994 - 94/5825 K.)
13. (Ek Alt Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,
14. (Ek Alt Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Bilfıil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,
d) Paraya vazıülyed olanlardan; 1. (Değişik Alt Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K.) 9/6/1932 tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Adalet Bakanlığı'nca atanan icra müdürleri ile müdür yardımcıları ve bunların bulunduğu yerlerde aynı kanunun 1 nci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler.)
2. Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3. Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
e) (Değişik Bent: 13.1.1992 - 92/2635 K.) Özellik arzeden görev yapanlardan;
1. (Değişik Alt Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,
2. (Değişik Alt Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,
3. (Değişik Alt Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,
4. (Değişik Alt Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar, merkezi yönetim içinde yer alan kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcıları ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve yardımcılarına,
5. (Değişik Alt Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,
6. Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür yardımcılarına,
7. Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
8. (Değişik Alt Bent: 26.6.1997 - 97/9510 K.) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine,
9. (Değişik Alt Bent: 26.6.1997 - 97/9510 K.) Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,
10. (Değişik Alt Bent: 26.6.1997 - 97/9510 K.)Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,
11. (Değişik Alt Bent: 26.6.1997 - 97/9510 K.) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına,
12. (Ek Alt Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Bilfıil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,
13. (Ek Alt Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Bilfıil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,
(Değişik fıkra: 13.1.1992 - 92/2635 K.) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiçbir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.
(Değişik fıkra: R.G: 29.12.1999 S:23921)Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.
Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları
Madde 9 - (Değişik: 13.1.1992 - 92/2635 K.) Valiler aşağıda belirtilen kişilere durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.
a) (Mülga: 26.06.1997 - 97/9510 - K.)
b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığı'nca yazılı olarak teyid edilen Türk Vatandaşlarına,
c) Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,
d) (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket halinde çalışmaIarı halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,
e) (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük" hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer'ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,
f) (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine,
g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,
h) (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
i) Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,
j) Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,
k) (Değişik: 16.11.1992 - 92/3721 K.) Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),
l) (Değişik: 16.11.1992 - 92/3721 K.) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen veya bizzat bulunan sahiplerine (Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),
m) Akaryakıt istasyonu sahiplerinin adına akaryakıt satışı yapanlara (Demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),
n) (Değişik: 16.11.1992 - 92/3721 K.) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
o) (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,
p) 25/4/1973 tarihli ve "1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu"nun 8 nci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (İşyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
q) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,
r) 9/5/1955 tarihli ve 6551 Sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),
s) (Değişik Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K.) Daha önve vali, vali yardımcısı, kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim, cumhuriyet başsavcısı, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış ve asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle bu kurumlardan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetler'den ayrılan subay, astsubay veya uzman jandarma çavuşlara,
t) (Değişik Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K.) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye, (Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),
u) (Ek Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K.) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 Sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetlerini yürüten noterlere,
v) (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsalar yönetim kurulu başkan ve üyelerine,
w) (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,
x) (Değişik Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,
(Ek Fıkra: R.G: 29.12.1999 S:23921) Birinci fıkranın (u) ve (ü) bentlerinde belirtilenler için, "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır.
TAŞIMA RUHSATI VERİLEBİLECEK EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ,
SİLAH RUHSATI İÇİN İSTENECEK BELGELER ve RUHSAT VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER
Emekli Kamu Görevlileri
Madde 10 - Kanunun 7 inci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden;
a) (Değişik Bent: 13.1.1992 - 92/2635 K.) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,
b) Hakim ve savcılar ile Sayıştay başkan ve üyelerine,
c) (Değişik Bent: 16.11.1992 - 92/3721 K.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar,müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, konsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslara,
d) Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp bir başka kuruma geçen veya istifa eden vali, vali yardımcısı, hakim ve savcılara,
e) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile M.İ.T. hizmetleri mensuplarına, (Bent Eki: 28.1.1994 - 94/5297 K.) Bunlar, kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarına işletmek suretiyle taşıyabilirler. Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçer.
f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,
g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 77 inci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler).
h) (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda değişlik yapan 2898 sayılı kanuna göre emekli olanlara,
İkâmet ettikleri yer Valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.
i) (Ek Bent: 2.4.1997 - 97/9510 K.) Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına,
Bu maddeden öngörülenlerden (Ek-1) de gösterilen "Silah Ruhsatı İstek Formuna" ilave olarak durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.
Emekli Subay ve Astsubaylar
Madde 11 - Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 50 'inci Maddesi'nin (c) bendi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebi ile ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 2 'inci Maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere, emekli subay ve astsubaylara silah taşıma ve bulundurma izni bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarınca; jandarma subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarına Jandarma Genel Komutanlığı'nca, Sahil Güvenlik Komutanlığı subay ve astsubaylarına da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca verilir.
Kanunen zati silah almaya ve taşımaya yetkili olan subay ve astsubaylar ile jandarma uzman çavuşları Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olarak ayrılmaları halinde ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletmek zorundadırlar.
Emekli olacak şahsın mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, taşıma izni verilecek olanın emekli kimlik kartına işler ve onaylar. Bulundurma izni verilcek tabancalar için bulundurma belgesi düzenlenir. Taşıma durumunun işlemesinde, taşıma müsaadesinin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilir.
Emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarının kimlik kartında bulunacak bu konudaki bilgiler ilgiliye, silahını taşıma veya bulundurma müsaadesi verir. Taşıma ve bulundurma müsaadesinin tesbitinde emekli olan şahsın isteği esas alınır.
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma müsadelerini, düzenleyecekleri listelerle Genel Müdürlüğe bildirirler.
Silah Satın Alma İzni Verilmesi
Madde 12 - Görevli bulundukları sırada zati silaha sahip olmadan emekliye ayrılan subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlar, Bakanlıktan alınacak silah edinmelerinde sakınca bulunmadığına ilişkin belge ile birlikte;
a) Silah taşımalarına engel hallerinin bulunmadığını gösteren oturdukları yerin garnizon tabibinden, yoksa Hükümet tabibinden alacakları sağlık raporu,
b) İkâmetgâh belgesi,
c) Cumhuriyet savcılıklarından alacakları sabıka kayıt belgesi, ile emekli kimlik kartlarını ekleyecekleri bir dilekçeyle bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına; jandarma subay, astsubay ve uzman çavuşları Jandarma Genel Komutanlığı'na, Sahil Güvenlik Komutanlığı subay ve astsubayları da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na müracaat ettikleri takdirde, kendilerine tabanca satın alma izni verilebilir. Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarına silah satın alma izni verilmez.
Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlar hakkında 11 'inci madde hükmüne göre işlem yapılır.
Mermi Sağlanması
Madde 13 - Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşların, silahları için mermi satın almak istemeleri halinde, bu kişiler bulundukları yerin askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Bunların mermi ihtiyaçları, satış yetkisi verilen kamu kurumunun satış mağazalarından veya bu kurum mamüllerini satan ruhsatlı başbayi veya bayilerden karşılanır. Hak sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat baş vurmaları ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.
Silahların Kayıt ve Tescili
Madde 14 - (Değişik Fıkra: R.G: 9.3.1999 S:23634) Bu yönetmelik hükümlerine göre Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından silah taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kaydedilir ve Genel Komutanlığa bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin Bakanlık Genel Bilgi Toplama Başkanlığı kayıtlarına geçmesi sağlanır.
Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.
Silah Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler
Madde 15 - (Değişik: R.G: 29.12.1999 S:23921) Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ve adli sicil belgesi ile Bakanlıkça belirlenen diğer belgeler istenir.
Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller
Madde 16 - (Değişik: 26.06.1997 - 97/9510 K.) Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiç bir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Verilmiş ruhsatlar iptal edilir.
a) Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyen veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine, intihara veya intihar teşebbüsüne yol açan ve bu sebeplerle para veya hapis cezasına çarptırılanlar.
c) Haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 119 uncu Maddesi'nin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
e) Taksirli işlenenler hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk ve nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkasına verdikleri için hüküm giyenler,
h) Kanunun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı (6) aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
ı) Kanunun 4'üncü Maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
i) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
j) Kanunun Ek-1'inci Maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,
k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
l) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı kuvvetleri'nden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı kanunun 50 inci maddesinin (c) bendi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 1402 sayılı kanunun 2 inci maddesi gereğince emekli edilen subay ve astsubaylar ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı kanunun 2 inci maddesi gereğince emekli edilenler,
m) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
n) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
o) 21 Yaşını bitirmemiş olanlar,
p) (Ek Bent: R.G: 29.12.1999 S:23921) 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
(Değişik Fıkra: R.G: 29.12.1999 S:23921) Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fıil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz. Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.
(Ek Fıkra: R.G: 29.12.1999 S:23921) Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.
Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.
TAŞIMA ve BULUNDURMA HAKKININ KAYBI, VEFAT, GÜMRÜĞE TERKEDİLEN SİLAHLAR ve GEÇERSİZ SAYILACAK BELGELER
Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı
Madde 17 - (Değişik R.G: 29.12.1999 S:23921) Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan 16 nci maddede belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi. mevcut silah ruhsatlan iptal edilerek, silahlar zaptedilir. Bu silahların, zaptedildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir,
Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ruhsatı iptal edilen silahlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Vefat Halinde Yapılacak İşlemler
Madde 18 - Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın,mirasçılarının tümünün muvafakatı ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adını geçici olarak ruhsata bağlayabilir.
Gümrüğe Terk Edilen Silahlar
Madde 19 - 19/7/1972 tarihli "1615 Sayılı Gümrük Kanunu"na uygun olarak gümrüğe terk edilmiş bulunan silahlar ile bunların aksam ve parçalarından hangilerinin ne şekilde ve kimlere satılabileceği Bakanlıkça tayin edilir. Geçersiz Sayılacak Belge ve Kayıtlar
Madde 20 - Ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler yapılırken belge düzenleyen ve kayıt tesis eden yetkililerce silahların nitelikleri ve numaralarının kontrol edilmesi zorunludur.
İnceleme ve denetleme veya ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler sırasında, silahın veya düzenlenen ruhsatın ya da tesis edilen kayıt ve işlemlerin mevzuata aykırılığının tespit edilmesi halinde, mevzuata aykırı olarak düzenlenen ruhsat veya tesis edilen kayıt ve işlem, Bakanlıkça geçersiz sayılır. Bakanlığın durumu ilgili valiliğe bildirmesi üzerine, silah ve ilgilisi hakkında valilikçe konunun özelliğine göre gerekli işlem yapılır. Bu işlemler yapılırken, gerekli görüldüğünde, söz konusu silah için ekspertiz raporu aldırılabilir.
(Değişik Fıkra: R.G: 9.3.1999 S:23634) İllerde ruhsat işlemleriyle ilgili olarak meydana gelecek ihtilaf ve tereddütler Genel Müdürlüğün ve Genel Komutanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça çözümlenir.
RUHSATLI SİLAHLARIN DEVRİ İLE SİLAH ve MERMİ SATIN ALINMASI
Ruhsatlı Silahların Devri
Madde 21 - Kanunun 11 nci maddesinin dördüncü fakrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.
(Ek Fıkra: R.G: 29.12.1999 S:23921) Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsat: almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez."
Silah Satın Alma Kayıt ve Tescil
Madde 22 - (Değişik R.G: 29.12.1999 S:23921) Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler bulundukları ilin valiliğine; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar ile emeklileri ise Genel Komutanlığa müracaatları halinde, silah taşımak veya bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendilerine silah ve bu silaha ait mermileri satın almak üzere (Ek-4)'teki Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir. Diğer nüshası ise ildeki veya Genel Komutanlıktaki dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Ancak, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekaletname ile aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlilerine silah ve mermilerini satın aldırabilirler. Satın alınan bu silah ve mermilere ait fatura silahın menşei belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah satın alma yetki belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle, ruhsatına aynen işlenir. Belirtilen sürede rnüracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.
Yukarda belirtilen usul dışında kanunen müsaade edilmiş zoralım, standart dışı vb. silahları mevzuata uygun olarak edinen kişiler hakkında da birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.
Valiliklerce, yetkili kuruluştan satın alınan ve devri yapılan, silah ve mermilerle ruhsatı iptal edilen ve müracaatları kabul edilmeyen kişilere ait bilgiler (Ek-3)'teki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna işlenerek merkezi bilgisayar sistemine kayıt edilir. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satışlarında, kanuni mirasçılara intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılan yerli veya yabancı menşeli silahların kimlere ve hangi tarihte satıldığı, satışı yapan kuruluşlarca (EK-7)'deki Silah Kayıt Cetveline işlenerek on beş günlük dönemler halinde silah satın alma yetki belgesinin düzenlendiği mülki amirliğe veya Genel Komutanlığa bildirilir. İstenildiğinde bu bilgiler Bakanlığa da bildirilir.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kanunun 10 uncu maddesine istinaden satış yaptığı zoralım silahlar ve bu silahları satın alan kişilerle ilgili bilgileri Milli Savunma Bakanlığı'na bildirir. Bunlardan askeri personel olanları Genel Komutanlığa, diğer kamu görevlilerini görev yaptığı il valiliğine ayrıca bildirir.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile emeklilerinin silah ruhsat işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerince yerine getirilir.
Devredilen Silahların Kayıt ve Tescili
Madde 23 - (Mülga R.G: 29.12.1999 S:23921)
Satın Alınabilecek Silah ve Mermi Miktarı
Madde 24 - (Değişik R.G: 29.12.1999 S:23921) Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerle kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kaydedilecek her silah için yıllık en fazla yüz mermi satın alınabilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası grup nakli görevlileri ile kurum ve kuruluşların silah taşıması uygun görülen personeli için satın alınacak tabanca ve mermi miktarı Bakanlıkça tespit olunur.
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu'ndan veya usulüne uygun olarak yurt dışından ithal edilmek suretiyle karşılanır.
İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine,, taşıma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla yüz adet, bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla elli adet mermi satın alma izni verilir.
Yurt dışından ithal edilen mermilerin satışı aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Yetki verilen kamu kuruluşu ve kuruluşa bağlı baş bayi ve bayiler, ithal edilen mermileri, taşıma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla yüz adet, bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla elli adet olmak üzere satabilirler.
b) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulan ve işletme izni verilen atış alanı veya atış poligonu sahipleri, işletmelerinin mermi ihtiyaçlarını, 65 inci maddeye göre tespit edilen miktarlarla sınırlı olmak üzere,. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ithal edilen veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirilen mermilerden karşılarlar.
Mermi satın alma izni için (Ek-14)'teki Mermi Satın Alma Belgesi düzenlenir. Hak sahipleri, mermi satışı yapan müesseselere bizzat' başvurmak ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan yetkili satıcılar, sattıkları mermi miktarını ve kimlere sattıklarını aylık listeler halinde bağlı oldukları il valiliklerine bildirmek zorundadır. Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tespit edilen yetkili satıcıların ruhsatları iptal edilir ve bunlara bir daha ruhsat verilmez.
Mermi Sağlanması
Madde 25 - (Mülga R.G: 29.12.1999 S:23921)
SİLAH VE MERMİLERİN İTHALİ VE SATIŞI
Tespit İşlemi
Madde 26 - Kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermilerden hangilerinin ithal edileceği, Bakanlığın görüşü de alınmak suretiyle Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
Bakanlık, konuyla ilgili uluslararası andlaşmalar ile ülkenin genel güvenliğini dikkate alarak, yurda ithal edilecek silah ve mermilere cins ve miktar bakımından sınırlama koyabilir. Hangi çeşit silah ve mermi ithal edileceğinin tesbitinde, varsa yurt içi üretim de dikkate alınır.
İthal Yetkisi
Madde 27 - Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 26'ncı maddeye göre belirlecek silah ve mermilerinin ithalini bizzat yapabileceği gibi, başka bir kamu kuruluşu eliyle de gerçekleştirebilir.
İthalatın başka bir kamu kuruluş aracılığıyla yaptırılması halinde, hangi silah ve mermilerin ithal edileceği, ithal edilecek miktar ile ithalata ilişkin diğer hususlar Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ithalatı gerçekleştirecek kuruluşlar arasında düzenlenecek olan protokolle tespit edilir.
İthal İzni
Madde 28 - İthal izni talebi,

Menu