Kuru Sıkı Silahlar Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından:

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA

YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ses ve gaz fişeği atabilen silâhların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik ses ve gaz fişeği atabilen, kurusıkı silâh olarak da tabir edilen silâhları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâhlar Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Kanun: 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâhlar Hakkında Kanunu,

b) Kolluk birimi: İllerde İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarını, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlıklarını,

c) Ses ve gaz fişeği atabilen silâh: Ses ve gaz fişeği atabilen, namlusu hiçbir şekilde katı cisim atamayacak, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silâh vasfına dönüştürülemeyecek nitelikte imal edilmiş, kurusıkı da tabir edilen silâhları,

ç) Ses ve gaz fişeği atabilen tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, ses ve gaz fişeği atabilen, namlusu hiçbir şekilde katı cisim atamayacak şekilde imal edilmiş, bilinen toplu tabanca veya yarı otomatik tabanca görünümünde ve çalışma sistemini haiz olan silâhları,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim Esasları, İzinler ve Bildirimler

Üretim esasları

MADDE 5 –(1) İmal edilecek ses ve gaz fişeği atabilen silâhların çalışma sistemleri, mekanik yapıları ve görünümleri aşağıdaki şekilde olmalıdır:

a) Sadece ses ve gaz fişeği atabilen silâhlarda kullanılmak üzere imal edilmiş nitelikteki fişekleri kullanabilecek yapıda olmalıdır.

b)Birden fazla fişeği seri olarak atamayacak nitelikte; yarı otomatik, tek tek veya toplu tabanca çalışma sisteminde imal edilmiş olmalıdır.

c) Namlusu; içerisinden herhangi bir katı cisim atamayacak ve kolayca açılıp tadil edilemeyecek yapıda ve nitelikte, en az yarısı çelik bar ile kapalı olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.

ç) Namlu içi; fişek yatağı ile namlu ağzı aynı eksende olmayacak şekilde kaçık eksenli bir yapıda imal edilmiş olmalıdır.

d) Namlu ve diğer aksamları; namlu gövde ile yekpare olarak imal edilmelidir.

e) Namlu ağzının en az yarısı, beş milimetre uzunluğunda ve karşıdan bakıldığında görülebilecek nitelikte, kolayca çıkmayacak, turuncu renkte fosforik boya ile kaplanmış bir madde ile kapatılmış olmalıdır.

f) Toplu tabancalarda namlunun, diğer tabancalarda kapak takımının her iki yan yüzeyi boydan boya en az5 milimetrekalınlığında yandan bakıldığında rahatlıkla görülecek şekilde turuncu renkli, fosforik boya ile işaretli olmalıdır.

g) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 150 milimetreyi ve tüm uzunluğu 250 milimetreyi geçmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

ğ) Görünümü toplu veya yarı otomatik tabanca şeklinde olmalı, güvenlik kuvvetlerince kullanılan otomatik silâh şeklinde veya görünümünde olmamalıdır.

h) İmal edilen silâhlar üzerine marka, model, çap ve seri numaraları silinmeyecek şekilde vurulmalıdır.

ı) Bu silâhların ambalaj ve kutularına Ek-1’de yer alan uyarıcı notun ve silâhın kullanım kılavuzunun konulması zorunludur.

Kuruluş ve ön izin

MADDE 6 –(1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları üretecek kuruluşlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kuruluş ve ön izin belgesi almak zorundadır.

(2) Fabrika veya imalâthane kurmak isteyenler; Kuruluş ve ön izin almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin ekinde bulunduğu bir dilekçe ile müracaat ederler.

a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı,

b) Ticaret sicil veya oda sicil kayıt belgesi,

c) Sanayi sicil belgesi,

ç) Kapasite raporu,

d) Marka tescil belgesi,

e) Üretilecek mamule ait parçalardan; firma bünyesinde yapılacakların, iç piyasadan temin edileceklerin ve ithal edileceklerin listesi,

f) Her bir model için tabancanın iki takım perspektif resmi,

g) Her modelin üretimde kullanılacak iki takım imalât teknik resimleri,

ğ) Teknik sorumlu mühendise ait diploma ve oda kayıt belgesi, teknik sorumluluğu üstlendiğine dair sözleşme,

(3) Teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair sözleşme feshedildiği takdirde en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına firma tarafından bilgi verilir.

(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ibraz edilen perspektif ile teknik resimlerin birer takımı onaylanarak firmaya, fabrika veya imalâthanede muhafaza edilmek üzere iade edilir. Birer takımı Bakanlıkça muhafaza edilir.

(5) Kuruluş ön izni, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca iki yıl geçerli olmak üzere verilir. Bu süre ancak, kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü halinde bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

Üretim izni

MADDE 7 –(1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ön izin belgesi alınan her bir model ses ve gaz fişeği atabilen silâhtan üç adedi, prototip üretimin yapılmasının ardından jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca üretim esasları bakımından incelenir. İncelenen silâhlardan bir adedi mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir. Bir adedi laboratuvarda muhafaza edilir, bir adedi ise incelemelerde kullanılır.

(2) Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesinin ardından Bakanlığın 30 gün içerisinde yapacağı inceleme neticesinde, üretim esaslarına uygun olan silâhlar için Ek-2’de yer alan Üretim İzin Belgesi düzenlenir.

a) Kullanılan malzeme özelliklerini gösterir analiz raporu,

b) İmalatlarda bu malzemelerin kullanılacağına dair taahhütname,

c) Jandarma veya Polis Kriminal Laboratuvarları tarafından düzenlenmiş inceleme raporunun bir sureti,

(3) Yapılacak model ilavelerinde; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler ibraz edilmek suretiyle, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen prosedür uygulanır.

Bildirim

MADDE 8 –(1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları elinde bulunduranlar ile yeni devir veya satın alan şahıslar bulundukları yer mülkî amirliğinden havaleli bir dilekçe ve ekinde yer alan adli sicil belgesi ile birlikte kolluk birimine müracaat eder. Müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği atabilen silâh için Ek-3’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâh Bildirim Belgesi düzenlenir.

(2) İkamet yeri değişikliklerinde her hangi bir ek bildirimde bulunulmaz.

(3) Belgenin düzenlenmesini müteakip, bildirim Ek-4’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâh Kayıt Defterine ya da bilgisayar ortamına usulüne uygun şekilde işlenir.

(4) Bildirimde bulunan şahsın, ses ve gaz fişeği atabilen silâhını devretmesi durumunda, aralarında Ek-5’te yer alan Devir Sözleşmesi düzenlenir. Devir alan şahıs birinci fıkradaki usule göre bildirimde bulunur. Silâhı devredenler ise bildirimde bulundukları mülkî amirliğe bizzat veya yazılı olarak postayla Devir Sözleşmesi ile bildirimde bulunmaları halinde üzerlerinde kayıtlı görünen silâhın düşümü sağlanır.

(5) Kanunda belirtilen bir aylık bildirim süresi içerisinde birinci fıkradaki usule göre mülkî amirliğe başvuranlardan durumu ses ve gaz fişeği atabilen silâh edinmeye uygun olmadığı anlaşılanların silâhının mülkîyeti kamuya geçirilerek ses ve gaz fişeği atabilen silâhı satan şahıs hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.

(6) Kanunda bildirim için verilen bir aylık süre fatura veya devir sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren başlar.

İmalat ve satışların bildirimi

MADDE 9 –(1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır.

(2) Yapılacak satışlarda satıcı, silâh satın alacak kişinin Kanunun üçüncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını tespit etmek amacıyla; silâh satın alacak kişi tarafından ibraz edilecek olan adli sicil belgesi ve kimliğini ispata yarayan belgeyi kontrol etmek ve şartları taşıyanlara satış yapmak zorundadır.

(3) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları satan imalâtçılar ile bayiler, o ay içinde yurt içine ve yurt dışına sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda Ek-6’da yer alan listeye uygun olarak bilgisayar ortamında düzenleyecekleri listeleri, bir ay içerisinde mülkî amirliklere bildirmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İthal ve İhraç

İthal ve ihraç

MADDE 10 –(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren silâhların ithal ve ihraç işlemleri genel hükümlere göre yerine getirilir.

(2) 5 inci maddede belirtilen şartları haiz olan silahların ithalinde İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü aranır.

(3) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhların imalâtında aranan zorunluluklar, ihraç edilmek kaydıyla üretileceklerde aranmaz.

İthalatta uygunluk

MADDE 11 –(1) Bu silâhları ithal etmek isteyen kişiler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her bir modelden bir adet silâh için verilecek ön ithal izni sonrasında silâhın numunesi ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurur.

(2) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı ve numune ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat yapılır. Bakanlığın yapacağı inceleme neticesinde 5 inci maddede belirtilen üretim esaslarına uygun olduğu belirlenen silâhın ithaline ilişkin uygun görüş verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 12 –(1) Bu Yönetmelik kapsamında üretimde bulunan kuruluşların denetimleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının elemanları veya illerde bulunan teşkilatları tarafından teşkil edilecek bir heyet marifetiyle yılda en az bir kez yapılır.

Nakil

MADDE 13 –(1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhlar; fişekleri boşaltılarak, her an kullanıma ve ulaşım kolaylığına imkân vermeyecek şekilde ve bir kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silâhların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.

(2) Bu silâhlar bayiden veya üçüncü şahıslardan devir veya satın alınmasından itibaren bildirimde bulunulmasına kadar tanınan bir aylık süre içerisinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usule göre ve ancak fatura ya da Ek–5’ te yer alan belge ile nakledilebilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu silâhların ithalat ve ihracatını yapanlar, 12/2/2008 tarihine kadar olan ithal ve ihraç miktarlarını altı ay içinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadır.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen üretim esaslarına uygun üretim yapılması şartıyla yetkili makamlardan izin alarak tabanca veya yivsiz tüfek üretimi yapanlardan bu üretime devam etmek isteyenler, 12/2/2008 tarihine kadar ürettikleri her türlü model ve tip ses ve gaz fişeği atabilen silâhın miktarını Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadır.

(3) İkinci fıkradaki bildirimi yerine getirmeleri ve üretilmek istenen modellerin üretim esaslarına uygun olduğunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca incelenmesi ve uygun görülmesi durumunda bu kişi veya firmaların ses ve gaz fişeği atabilen silâhları üretmek için ayrıca izin almaları zorunlu değildir.

Teknik ve kriminal inceleme

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde adli olaylar haricinde herhangi bir teknik ve kriminal inceleme yapılamaz.

Yürürlük

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

5729 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞI YAPILAN

SİLAHLARA AİT YASAL UYARI

(Ek-1)

1. Bu silahı satın veya devir alanların bir ay içerisinde adli sicil belgesi ile birlikte mülkî amirliğe müracaat etmesi zorunludur.

2. Bu silahın taşınması yasaktır.

3. Bu silah her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilir.

4. Bu silah Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara satılamaz.

5. Bu silah 18 yaşından küçüklere satılamaz.

6. Silah üzerinde tadilat yapmak yasaktır.

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH DEVİR SÖZLEŞMESİ (Ek-5)

……………………İli …………….…………İlçe Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı Ses ve Gaz Fişeği Atan Silah Kayıt Defterinin ……/…. sırasında kayıtlı bulunan ………………….marka,…………….……model,………çap ve…………………….. seri numaralı ses ve gaz fişeği atan silahımı aşağıda isim ve açık adresi bulunan şahsa devir ettim. …./…./……..

Menu